fota.pl » Relacje inwestorskie » Akcje Spółki na giełdzie » Oferta publiczna akcji

Relacje inwestorskie

Oferta publiczna akcji

Na podstawie Prospektu oferuje się 2.916.000 Akcji Serii D („Akcje Oferowane”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Publiczna Oferta”). Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich objętych w ramach Publicznej Oferty Akcji Oferowanych i powstałych w związku z nimi Praw do Akcji („PDA”) oraz 62.500 akcji serii A i 4.812.500 akcji serii B2 .

Jednostkowa wartość nominalna akcji Fota S.A. wynosi 8,00 zł. Oferta Publiczna realizowana będzie wyłącznie w Polsce.

Na podstawie Prospektu Emitent będzie się ubiegł dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych łącznie 7.791.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 8 złotych każda, w tym:

 • 62.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 4.812.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
 • 2.916.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Na podstawie Prospektu oferowanych jest przez Spółkę w ramach Publicznej Oferty 2.916.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach:

 • Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 586.000 Akcji Oferowanych oraz
 • Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 2.330.000 Akcji Oferowanych.

Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący przeprowadzi tzw. book-building – proces tworzenia Księgi Popytu („Księga Popytu”) na Akcje Oferowane w ramach tej transzy.

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia Księgi Popytu Emitent opublikuje przedział cenowy, którego górna granica nie będzie przekraczać ceny maksymalnej, która wynosi 35 złotych. „Przedział cenowy, wykorzystywany w procesie budowania Księgi Popytu i przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej wynosi od 27 do 34 złotych.”

W trakcie procesu tworzenia Księgi Popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie Oferujący kierować będzie do potencjalnych inwestorów propozycje udziału w Transzy Instytucjonalnej. Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udziału w tworzeniu Księgi Popytu, powinni skontaktować się w okresie jej tworzenia z Oferującym. Oferujący nie ma obowiązku skierowania propozycji uczestnictwa w Publicznej Ofercie do inwestorów, którzy zgłoszą się z taką prośbą.

Na podstawie wyników budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości cena emisyjna Akcji Oferowanych („Cena Emisyjna”). Cena Emisyjna zostanie podana najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez przekazanie informacji (zgodnie z ar t. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, oraz w trybie określonym w ar t. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Cena Emisyjna będzie stała i jednakowa dla obydwu transz.

Proces budowania Księgi Popytu będzie trwał od 15 listopada 2006 r. do 22 listopada 2006 r. do godziny 18.00. Zapisy w Transzy Indywidualnej przyjmowane będą w okresie od 15 listopada do 22 listopada 2006 r. do godziny 16.00. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w okresie od 23 listopada 2006 r. do 24 listopada 2006 r. Emitent planuje rozpoczęcie notowań Akcji Oferowanych na GPW najpóźniej w grudniu 2006 r.

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

 • 15 listopada 2006 r. – rozpoczęcie publicznej subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej;
 • 15 listopada 2006 r. – początek book-building;
 • 22 listopada 2006 r. godzina 16.00 – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej;
 • 22 listopada 2006 r. godzina 18.00 – koniec book-building;
 • 23 listopada 2006 r. – rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej;
 • 24 listopada 2006 r. – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej;
 • do 1 grudnia 2006 r. – zamknięcie publicznej subskrypcji i przydział Akcji Oferowanych.

Terminy realizacji Publicznej Oferty mógł ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mógł się odbywać tylko w okresie ważności Prospektu.

Informacje zamieszone w Prospekcie zostały zaktualizowane na dzień zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 października 2006 r.

W dniu 22.11.2006 r. Zarząd Fota S.A. ustalił cenę emisyjną akcji serii D. Cena emisyjna wynosi 34 złote za jedną akcję.

Zgodnie z uchwała 477/2006 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 listopada 2006r. do obrotu na rynku podstawowym dopuszczono: - 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLFota000014 – 4.812.500 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLFOTA000014 – 2.916.000 (dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLFOTA000022.

Zgodnie z uchwałą nr 476/2006 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 listopada 2006r. zostanie wprowadzonych w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 28 listopada 2006r. 2.916.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 8,00 zł każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFOTA000022".

Zgodnie z uchwała 477/2006 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 listopada 2006r. pierwsze notowanie praw do akcji serii D odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 28 listopada 2006r. Prawa do akcji serii D spółki Fota S.A. notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FOTA-PDA" i oznaczeniem “FOTA”.

Wartość nominalna akcji od 17 stycznia 2008 r. wynosi 2 zł.

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się
Zamknij