fota.pl » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące » 2017 » Raport bieżący nr 12/2017

Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 12/2017

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż w dniu 1 marca 2017 roku  Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy), zarejestrował uchwaloną na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 23 lutego 2017 roku zmianę §5 statutu Emitenta obejmującą warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F poprzez emisję 6.977.500,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii F o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja skierowaną do posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii C.

Obecnie wysokość kapitału warunkowego Emitenta wynosi 16.227.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych polskich). Przed zmianą wysokość kapitału warunkowego wynosiła 2.272.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych polskich).

W związku z rejestracją powyższego przez Sąd Rejonowy wszelkie zmiany związane z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitent na bieżąco będzie podawał do publicznej wiadomości.

Pełna treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz zmian wprowadzonych do statutu Spółki zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

« powrót

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się
Zamknij