fota.pl » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące » 2017 » Raport bieżący nr 16/2017

Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 16/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podstawa prawna:

Art. 70ust. 1 Ustawy o ofercie - 


Treść raportu:

FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 marca 2017 roku wpłynęło od pełnomocnika Państwa Lucyny i Bogdana Fota zawiadomienie o następującej treści:
„Działając w imieniu Państwa Lucyny i Bogdana małżonków Fota [małżonkowie Fota i/lub Mandant] stosownie do treści przepisu art. 69b o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639 t.j., dalej „Ustawa”) zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2017 roku małżonkowie Fota objęli 6.977.500 warrantów subskrypcyjnych serii C, które to warranty subskrypcyjne uprawniają do objęcia akcji FOTA SA w upadłości układowej [Emitent] w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – akcje serii F.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy małżonkowie Fota posiadają 3.900.000 akcji Emitenta co stanowi 41,42 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniają do 5.525.000 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 50,04% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Nadto zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia są uprawnieni są małżonkowie Fota, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Emitenta, wynosi 6.977.500 co stanowi 63,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Nabycie akcji Emitenta może nastąpić w terminie 10 lat od dnia podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie emisji warrantów tj. do dnia 23 lutego 2027 roku.
Nie istnieją podmioty zależne od małżonków Fota posiadające akcje Emitenta. 

Z poważaniem,
RADCA PRAWNY
Dariusz Brodecki”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Krzysztof Wilkiel – Członek Zarządu
Magdalena Małgorzata Madejska - Prokurent

« powrót

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się
Zamknij