fota.pl » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące » 2017 » Raport bieżący nr 20/2017

Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 20/2017

Postanowienie o umorzeniu postepowania egzekucyjnego dotyczącego nieruchomości

Podstawa prawna:
Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 25 marca 2017 roku Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informacje, że dnia 3 kwietnia 2017 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka w sprawie o sygn. akt Km 1084/14 na wniosek wierzyciela  Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 825 kodeksu postępowania cywilnego, w tym do nieruchomości położonej w Mirkowie dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00046756/2 (Nieruchomość), zwracając tytuł wykonawczy Bankowi. Jednocześnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka postanowił ustalić koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji.

Emitent pragnie wskazać, iż wniosek Banku o umorzenie postępowania egzekucyjnego został złożony wobec częściowej spłaty wierzytelności Banku (o czym Emitent poinformował  raportem bieżącym nr 18/2016 z dnia 25 marca 2017 roku) zabezpieczonej hipoteką umowną łączną kaucyjną do kwoty 48.000.000,00 zł, ustanowionej na Nieruchomości na zabezpieczenie wierzytelności kapitałowej, należnych odsetek kredytowych, odsetek za opóźnienie, prowizji, kosztów i innych opłat wynikających z umowy nr PBP/ZDK/KR-RB/0301/07 z dnia 26 września 2007r. zmienionej aneksem nr 4 z dnia 16 września 2010 roku.

Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasza Słomka nie jest prawomocne.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu

« powrót

Newsletter

Chesz być powiadamiany
o nowościach w naszym serwisie?
Zapisz się do newslettera!

Zapisz się
Zamknij